మీలో-మీ-ఆయనకు-నచ్చిన-7-విషయాలుకానీ-ఎప్పుడు-చెప్పడు!!!-xyz

మీ ఆయన పెళ్ళికాకముందు మీ గురించి ఎన్నో విషయాలు అడగకపోయినా చెప్పివుంటాడు. పెళ్ళి అయిన తరువాత, అడిగిన చెప్పరు. కానీ పెళ్ళి అయిన తరువాత కూడా మీ గురించి చెప్పడానికి చాలా విషయాలే ఉన్నాయి. అది మీ ఆయనకు కూడా తెలుసు, మీలో చాలా విషయాలను గమినిస్తుంటాడు. మీలో ఆ విషయాలంటే మీ ఆయనకు చాలా ఇష్టం కూడా… కాని ఎప్పుడు మీతో చెప్పడు. ఆ విషయాలేంటో చూడండి…

1. మీ వాగుడు

ఈ రోజంతా ఎలా జరిగిందో, మీరు ఆఫీస్ లో ఏమి జరిగిందో, మీ ఫ్రెండ్ తో మీరు ఏమి మాట్లాడారో, మీరు చూసే సీరియల్ లో ఏమి జరిగిందో? ఇలా మీరు ఆపకుండా మాట్లాడం మీ ఆయనకు చాలా ఇష్టం. మీ ఆయన మీ వాయిస్ వినడానికి ఇష్టపడుతాడు. కావాలంటే మీరు కాసేపు ఏమి మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండండి.” ఏమయ్యింది…” అని తప్పకుండా అడుగుతాడు.

2. మీరు టెక్స్ట్ చేయడం

మీరు ఎక్కడున్నా, మీ ఆయనకు, ఉదయం నుంచి రాత్రి ఏదో ఒక మెసేజ్ పెడుతూనే వుంటారు కదా. అది మీ ఆయనకు చాలా ఇష్టం. కానీ అలా మీరు తనకు మెసేజ్ చేసి, తన బాగోగుల గురించి అడిగి తెలుసుకోవడం. మీ అయన మీ నుంచి ఏది అంత కోరుకుంటాడు కానీ చెప్పడు.

3. పొసెసివ్’నెస్ (Possessiveness)

మీ ఆయన ఆఫీసులోనో లేదా తన కాలేజీలోనో ఎవరైనా అమ్మాయి గురించి చెప్పగానే, మీరు ఏమి జరిగిందా అనే ఆతృతలో అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటారు కదూ. మా అయన నాకు మాత్రమే అని మీరు చూపించే భావన మీ ఆయనకు చాలా ఇష్టం.

4. చిన్నపిల్లలా ఉండడం

మీరు ఎప్పుడైనా చిన్న పిల్లలా ప్రవర్తించి, గారాలు పోయినప్పుడు, “ఏమిటిది… ?” అని చిన్నగా విసుక్కున్నా. మీరు అలా చిన్నపిల్లలా ప్రవర్తించడం మీ ఆయనకు చాలా ఇష్టం.

5. తన స్నేహితులను మెచ్చుకోవడం

ఎంత కాదన్న మగవాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. వారితో సమయం గడపడానికి ఇష్టపడుతారు. మీరు ఎప్పుడైనా తన స్నేహుతులను కొంచం మెచ్చుకున్నా చాలా సంతోష పడుతాడు.

6. ఈయన మా ఆయన

ఏదైనా పెళ్ళిలోనో లేదా ఏదైనా ఫంక్షన్లోనో, మీ ఆయనను అందరికి గర్వంగా పరిచయం చేయడం మీ ఆయనకు చాలా ఇష్టం. అది మీరు తనకు ఇచ్చే గౌరవంగా భావిస్తాడు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: