వెంటౌస్ (VENTOUSE), VACCUM తో బిడ్డను డెలివరీ చేసే కొత్త పద్ధతి : వీడియోలో చూడండి

VACCUM ASSISTED DELIVERY, దీనినే వెంటౌస్ అని కూడా అంటారు. ఈ పద్దతిలో కడుపులోని బిడ్డ తల భాగం మీద, వాక్క్యూమ్ ఏర్పరిచి, మెల్లగా బయటకు తీస్తారు. ఆ జరిగే పద్దతిని ఈ వీడియోలో చూడండి…


తప్పకుండా SHARE చేయండి 

Leave a Reply

%d bloggers like this: