పసిపిల్లల కోసం బేబీ బ్యూటీ స్పా : గంటకు కేవలం 5000రూ మాత్రమే

అందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే స్పాలు ఇప్పుడు కేవలం పెద్దలకు మాత్రమే కాదు. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలకు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ అది మనదేశంలో కాదు. కానీ పిల్లల కోసం ఆ స్పాలలో అన్ని సదుపాయాలను అందుబాటులో ఉంచారు. అయితే అక్కడ జంటకు 5000 వదిలించుకోవాలి… అక్కడ పిల్లలకోసం ఏమేమి చేస్తున్నారో ఈ వీడియోలో చూడండి… 

Leave a Reply

%d bloggers like this: