6 After-School Snack Recipes for Your Kids

The eating habits children inculcate during their childhood will help them establish a healthy lifestyle lifelong. As a parent, you play a major role in shaping your children’s eating habit. Generally, parents compel the children to have healthy food whereas children demand tasty food. So, here are 6 after-school snack recipes to strike balance between healthy and tasty:

ಈ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಜಿಮ್ ಗೆ ಹೋಗದೆ ಶೇಪ್ ಬರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!

ನೀವು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ, ಕೈಗಳು ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಮ್ ಸೇರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ದೂರದ ಮಾತೇ ಸರಿ. ಅದು ಏನೇ ಇದ್ದರು, ಬಹುತೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಪುನಃ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಶೇಪ್ ಬಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆದರೂ ಏನು?

ಈ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಜಿಮ್ ಗೆ ಹೋಗದೆ ಶೇಪ್ ಬರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!

ನೀವು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ, ಕೈಗಳು ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಮ್ ಸೇರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ದೂರದ ಮಾತೇ ಸರಿ. ಅದು ಏನೇ ಇದ್ದರು, ಬಹುತೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಪುನಃ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಶೇಪ್ ಬಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆದರೂ ಏನು?